Aktualności

Oświetlenie magazynu, a bezpieczeństwo pracy. Jakie rozwiązania będą optymalne?

System oświetlenia przestrzeni magazynowej i przemysłowej stawia przed projektantami oraz instalatorami duże wymagania zarówno w kwestii funkcjonalności, jak i energooszczędności. Odpowiednio zaprojektowane oświetlenie ma wpływ także – a może przede wszystkim – na bezpieczeństwo pracujących w nim ludzi. Jakie kroki podjąć, aby sprostać wszystkim wymaganiom?

więcej >>

Jakie są obowiązki pracodawcy podczas upałów?

Jak podaje Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi obowiązujące przepisy prawa nie określają maksymalnej temperatury na stanowiskach spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Wskaźnik obciążenia termicznego WBGT odnosi się do stanowisk pracy, na których występuje mikroklimat gorący, a jego źródłem są stosowane w zakładzie urządzenia lub technologia.

więcej >>

Kobiety w ciąży chronione w pracy

3 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także zapewnić zgodność nowelizowanego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

więcej >>

Prawo

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie BHP – projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu określenie warunków, sposobu i trybu odbywania stażu adaptacyjnego lub przeprowadzania testu umiejętności w przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w UE.

więcej >>

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie BHP nabytych w UE

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-08-18
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców zgodnie z najnowszymi przepisami, Warszawa. więcej  »
2016-08-24
Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu, Warszawa. więcej  »
2016-08-30
Fotowoltaika: Jak zarobić w świetle obowiązującej ustawy o OZE? Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Warszawa. więcej  »
2016-08-31
Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Kurs dla przyszłych projektantów PV, Warszawa. więcej  »
2016-11-23
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty, Warszawa. więcej  »